BIP Kontakt     

Stołówka szkolna

Stołówka

Stołówka szkolna naszego gimnazjum serwuje codziennie (w dni nauki szkolnej) smaczne i zdrowe obiady.

Zapisy przyjmują kierownik świetlicy szkolnej Jolanta Rozmus oraz intendentka Anna Pluta.

Koszt jednego posiłku wynosi 4 złote. 

Należność za każdy miesiąc żywieniowy trzeba uiścić w okresie od 01. do 14. dnia kolejnego miesiąca (np. opłatę za styczeń - w okresie 01.-14. lutego)

Wszystkie należności należy regulować poprzez wpłaty odpowiednich kwot na podane niżej konto bankowe (np. przelewem).

 Dane do wpłaty:

 Odbiorca:

 Szkoła Podstawowa nr 2 w Chorzowie ul. Sportowa 4

 Konto:

 ING Bank Śląski Oddział w Chorzowie

 31 1050 1214 1000 0024 2729 8159

W tytule przelewu/wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka oraz dopisek: żywienie w miesiącu .................

W razie rezygnacji z korzystania ze stołówki uczeń zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu najpóźniej dwa dni przed dniem rezygnacji.

W przypadku nieobecności ucznia w szkole należność za niespożyte obiady podlega zwrotowi pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia takiej nieobecności (najpóźniej w dniu poprzedzającym nieobecność).

W przypadku trudnej sytuacji materialnej ucznia istnieje możliwość otrzymywania obiadów bezpłatnych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie finansuje posiłki uczniom z rodzin o dochodzie nie przekraczającym kwoty 574,00 złotych netto na jedną osobę. Wnioski o taką pomoc należy składać w OPS Chorzów.

Ponadto istnieje możliwość otrzymywania bezpłatnych obiadów finansowanych przez Polską Akcję Humanitarną (akcja "Pajacyk") oraz z regionalnego programu pomocowego.

Szczegółowych informacji udziela kierownik świetlicy szkolnej.

 

REGULAMIN  KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANA PAWŁA II W CHORZOWIE 

 

 I. UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI:

 

 1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie oraz nauczyciele i pracownicy szkoły.
 2. Korzystanie ze stołówki szkolnej jest odpłatne.
 3. Uczniowie wnoszą opłaty indywidualnie lub korzystają z dożywiania finansowanego przez OPS oraz – w miarę możliwości - innych sponsorów.

  II. ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY: 

 1. Wysokość opłat za obiady ustalana jest przez Urząd Miasta Chorzów i podawana do wiadomości na początku każdego roku szkolnego. Cena obiadu wydawanego uczniowi obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku (koszt wsadu do kotła). Cena obiadu dla pracownika dydaktycznego szkoły obejmuje całkowity koszt produktów oraz koszt przygotowania posiłku. Cena obiadu dla pracownika administracji i obsługi obejmuje całkowity koszt produktów, koszt przygotowania posiłku oraz podatek VAT.
 2. Odpłatność za obiady uiszczana jest przelewem na konto szkoły w wysokości i terminie wskazanym na otrzymanej fakturze.
 3. Osoby nie wnoszące opłaty w terminie otrzymują upomnienia, a do czasu uregulowania płatności nie mogą korzystać ze stołówki. Zaległe należności będą egzekwowane zgodnie z prawem.
 4. W razie nieobecności ucznia w szkole odliczenie kosztów niewykorzystanych obiadów może nastąpić pod warunkiem zgłoszona tego faktu u kierownika świetlicy lub intendenta - osobiście,     telefonicznie lub za pomocą dziennika elektronicznego, najpóźniej w dniu poprzedzającym nieobecność.
 5. Zgłoszona nieobecność jest podstawą pomniejszenia kwoty figurującej na fakturze za dany miesiąc. Wyjątek stanowi miesiąc czerwiec, w którym ze względu na zakończenie roku szkolnego i wcześniejszy termin płatności odliczenia nie będą uwzględniane.

  III. WYDAWANIE POSIŁKÓW:

  Posiłki uczniom klas VII SP oraz II i III Gimnazjum wydawane są na trzech długich przerwach, tj. w godzinach: 11.30–11.45, 12.30-12.45 oraz 13.30-13.45, a uczniom klasy IV SP na dwóch długich przerwach, tj. w godzinach: 12.30-12.45 oraz 13.30-13.45.

 1. Uczniowie klasy I SP spożywają obiad pod opieką nauczyciela świetlicy po skończeniu zajęć lekcyjnych.
 2. Obiady uczniom wydawane są  na podstawie sporządzonej listy.
 3. Podczas nieobecności ucznia w szkole posiłek może zostać wydany dla niego na wynos rodzicom/opiekunom do własnych pojemników.
 4. W stołówce oraz na stronie internetowej szkoły udostępniany jest tygodniowy jadłospis.
 5. Posiłki przygotowane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów.

  IV. ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE:

 1. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom  nie spożywającym posiłków w tym również  rodzicom uczniów.
 2. Uczniowie spożywający posiłki ustawiają się w kolejce w jednym szeregu przed okienkiem wydawczym  oczekując na odnotowanie na liście obiadowej.
 3. Porcje obiadowe uczniowie pobierają w okienku wydawczym, a brudne naczynia odnoszą w wyznaczone miejsce (uczniom klas I pomagają nauczyciele sprawujący dyżur w stołówce).
 4. Niezwłocznie po spożyciu posiłku należy ustąpić miejsca innym.
 5. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
 6. W stołówce szkolnej uczeń powinien:

- spokojnie poruszać się po jadalni,

- zachować ostrożność przy odbiorze posiłku oraz przy oddawaniu naczyń,

- zostawić po sobie porządek, szanować naczynia, sztućce i nakrycie stołu,

- naprawić ewentualną szkodę wyrządzoną przez siebie na jadalni.

  7. Nadzór nad uczniami w stołówce sprawuje nauczyciel dyżurujący.

  8. O nagannym zachowaniu ucznia w stołówce poinformowani mogą być: wychowawca, rodzice oraz dyrektor szkoły.

  9. Zachowanie ucznia na stołówce jest uwzględniane przy dokonywaniu  półrocznej i rocznej oceny zachowania ucznia.

 Regulamin obowiązuje od dnia 04.09.2017r.

 Przyjęty przez Radę Pedagogiczną dnia 31.08.2017r.

 

Jadłospis

 

Poniedziałek 15.01.18

Zupa gulaszowa

Pieczywo mieszane

Jabłko

Napój owocowy

 

Wtorek 16.01.18

Rosół z makaronem

Kotlet z kurczaka

Ziemniaki

Kapusta czerwona

Napój owocowy

 

 Środa 17. 01.18

Krupnik

Pieczeń ze schabu

Ziemniaki

Fasolka szparagowa

Napój owocowy

 

Czwartek 18.01.18

Zupa grzybowa z ziemniakami

Łazanki z kapustą, kiełbasą i boczkiem

Napój owocowy

 

Piątek 19.01.18

Zupa ogórkowa z ziemniakami

Kluski na parze z sosem owocowym

Napój owocowy 

 

Lista alergenów dostępna u intendenta.

Podany jadłospis może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od stołówki.

  

 

 

  

 AKKB II

NASZE KLASY:

 • SZKOŁA PODSTAWOWA

KLASA I

KLASA IV

KLASA  VII A

KLASA  VII B

KLASA  VII C

KLASA  VII D

 • GIMNAZJUM

KLASA II A

KLASA II B

KLASA II C

KLASA II D

KLASA III A

KLASA III B

KLASA III C

KLASA III D

ŚWIETLICA

  

Ważne wydarzenia

2018.01.22, godz.17.00

"Roztańczona szkoła"

MDK Batory Chorzów

Gościmy...

Odwiedza nas 30 gości oraz 0 użytkowników.

Polecamy...

Certyfikaty i Programy ...